خدمات

 • بخش اعظمی از سرمایه های ملی در کشورها در حوزه فعالیت های پیمانکاری استفاده می شود. ماهیت قراردادها و پروژه های پیمانکاری به گونه ای است که حجم زیادی از مدارک و مستندات را به خود اختصاص می دهد .این مستندات اعم از موافقت نامه پیمان ،مدارک فنی و صورتجلسات می باشد . از طرفی عوامل و افراد متعددی نظیر کارفرما ،پیمانکار ،مشاور،پیمانکاران جزء ،سازندگان وجود دارند که در موارد زیادی دارای تعارض منافع هستند و به همین دلیل ایجاد اختلافات و دعاوی امری اجتناب ناپذیر است .موسسه حقوقی فن داد خدمات مشاوره حقوقی فنی خود را از مرحله قبل از انعقاد پیمان تا پایان اجرای قرارداد به متقاضیان و پیمانکاران ارائه می نماید .

 مشاوره ،وکالت و دفاع از حقوق پیمانکاران و کارفرمایان در زمینه های مختلف از جمله موارد زیر:

 • ارایه مشاوره به کارفرمایان و پیمانکاران از زمان قبل از انعقاد پیمان تا اتمام پروژه
 • کلیه موارد مربوط به قراردادهای پیمانکاری اعم از دو عاملی ،سه عاملی ،EPC ،EPCF ، BOT،MC ،...
 • کلیه موارد مربوط به موافقت نامه ،شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • موارد مربوط به اعمال مواد 46،47 و 48 شرایط عمومی پیمان
 • موارد مربوط به تعلیق قرارداد با توجه به ماده 49 شرایط عمومی پیمان
 • موارد مربوط به امور داوری بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان
 • موارد مربوط به تاخیرات ،وجود معارض ،کاهش کاری،اضافه کاری،اقلام فاکتوری ،ستاره دار و..
 • موارد مربوط به امور مالی و آزاد سازی سپرده ها و ضمانتنامه ها
 • موارد مربوط به پیمانهای خاص نظیر فهرست بهایی ،زیربنایی،سرجمع ،فهرست خاص و..
 • کلیه موارد مربوط به شرایط خصوصی پیمان
 • کلیه موارد مربوط به قراردادهای خاص و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی

  مشاوره ،وکالت و دفاع از حقوق پیمانکاران در :

                               اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

                               مالیات عملکرد و ارزش افزوده

 

 • در پرونده های تخصصی مختلف که در محاکم قضایی ،حل اختلاف و داوری مطرح می شود بطور معمول توسط این محاکم به کارشناسان مربوطه ارجاع می گردند . پرونده دعاوی پیمانکاری و کارفرمایی از ااین قاعده مستثنی نیست .نکته مهم در این پرونده ها این است که به هر میزان طرح دعوی ،مستند سازی و ارایه آن به مرجع رسیدگی کامل تر و جامع تر صورت گیرد امکان جلب نظر کارشناسان و دادگاه جهت صدور حکم مناسبتر بیشتر است . یکی از بخش های مهم این موضوع ارایه براورد دقیق تر خسارات وارده و حجم مالی دعاوی می باشد و از طرفی برآورد میزان خسارات و حجم مالی دعاوی نیازمند بکارگیری تخصصهای مختلف فنی ،مالی و...به صورت توام می باشد . یکی از مهمترین فعالیت های این موسسه انجام براوردهای مطلوب و دفاع از انها در محاکم می باشد .بخشی از این فعالیت ها به شرح زیر است :
  • انجام کارشناسی وبراورد تعیین خسارت  بنا به درخواست پیمانکاران یا کارفرمایان قبل از مراجعه به محاکم
  • حضور در جلسات کارشناسی و مذاکره با کارشناسان منتخب محاکم داوری یا قضایی در زمان رسیدگی به پرونده
  • استخراج دعاوی موجود ،مستند سازی و برآورد مالی 

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن