انجام برآورد

 

 

در پرونده های تخصصی مختلف که در محاکم قضایی ،حل اختلاف و داوری مطرح می شود بطور معمول توسط این محاکم به کارشناسان مربوطه ارجاع می گردند . پرونده دعاوی پیمانکاری و کارفرمایی از ااین قاعده مستثنی نیست .نکته مهم در این پرونده ها این است که به هر میزان طرح دعوی ،مستند سازی و ارایه آن به مرجع رسیدگی کامل تر و جامع تر صورت گیرد امکان جلب نظر کارشناسان و دادگاه جهت صدور حکم مناسبتر بیشتر است . یکی از بخش های مهم این موضوع ارایه براورد دقیق تر خسارات وارده و حجم مالی دعاوی می باشد و از طرفی برآورد میزان خسارات و حجم مالی دعاوی نیازمند بکارگیری تخصصهای مختلف فنی ،مالی و...به صورت توام می باشد . یکی از مهمترین فعالیت های این موسسه انجام براوردهای مطلوب و دفاع از انها در محاکم می باشد .بخشی از این فعالیت ها به شرح زیر است :

  • انجام کارشناسی وبراورد تعیین خسارت  بنا به درخواست پیمانکاران یا کارفرمایان قبل از مراجعه به محاکم
  • حضور در جلسات کارشناسی و مذاکره با کارشناسان منتخب محاکم داوری یا قضایی در زمان رسیدگی به پرونده
  • استخراج دعاوی موجود ،مستند سازی و برآورد مالی 

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن